Általános szerződési feltételek

1. Felek

1.1 Szolgáltató: 

Cégnév: Ócsvári Áron EV 

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 

Nyilvántartási szám: 50030947 

Adószám: 67307421-1-43 

E-mail cím: info@bitron.hu 

Számlavezető bank: Magnet Bank 

Bankszámlaszám: 16200151-18549184 

1.2 Felhasználó: 

1.2.1.Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

1.2.2.Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

  • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást (Rendszert) gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője,
  • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

2. ÁSZF célja, hatálya és közzététele

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 

2.2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. 

2.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. 

2.4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. 

2.5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://bitron.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek címen. 

2.6. Jelen ÁSZF 2019. január 5. napjától határozatlan ideig szól. 

 

3. A Szolgáltatás

3.1 Szolgáltatás leírása 

A bitron.hu oldal online termékeket kínál (kisegítő szoftverek, wordpress bővítmények, weboldal szolgáltatások, mint – egyedi programozás, webdesign és weboldal költöztetés, weboldal akadálymentesítés, wordpress bővítmények fejlesztése) az érdeklődő felhasználók számára.   

3.2 Regisztráció 

3.2.1 A bitron.hu szolgáltatásainak igénybevétele nem regisztrációhoz kötött, ezalól kivételt képeznek az előfizetéses szolgáltatások és a WordPress pluginok, melyek igénybevételénél szükséges a regisztráció a személyes adatok (bankkártya adatok, név, számázási cím) módosítása, törlése vagy az előfizetés módosítása miatt. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat. 

3.2.2 A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel. 

3.2.3 A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok stb.) és azok hitelességéért. 

3.2.4 A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után. 

3.2.5 Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni a felhasználó értesítése nélkül. 

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett. 

3.3 Díjfizetés 

3.3.1 Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges. 

3.3.2 A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol a webshopban megtalálható programhoz.

3.3.3 A Felhasználó csak akkor jogosult a vásárolt termék megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak. 

3.3.4 A díjfizetés történhet közvetlen banki átutalással vagy bankkártyás fizetésssel a SimplePay rendszerén keresztül. 

3.3.5 A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.  

3.4 A szolgáltatás használata 

3.4.1 A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos. 

3.4.2 A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármelyrészét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. 

3.4.3 A bitron.hu oldalon található minden tartalom Ócsvári Áron és partnerei tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak. 

3.4.4 A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli. 

3.4.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.4.6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett,  használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom fájl, szöveg, grafika, ábra és szoftverek a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll. 

4.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII. pont. 

4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt termékeket módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg. 

 

5. Felelősség

5.1 Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést. 

5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat. 

5.3 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. 

5.4 A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé. 

5.5 A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed. 

6. Rendszeres karbantartás

6.1 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal. 

6.2 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

6.3 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni. 

6.4 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@bitron.hu 

6.5 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Adatkezelés

7.1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni. 

7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. 

7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 

7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor. 

8. Elállási jog, jótállás

8.1 A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód. 

8.2 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal. 

8.3 Előfizetéses termékek esetén (pl. egyes WooCommerce bővítmények) a vásárló elfogadja, hogy a kereskedő az előfizetés lejáratakor a vásárláskor megadott kártyáját az előfizetés díjjával megterhelje. 

8.4 A vásárló a fiókjában az Előfizetéseim menüpontban a meglévő előfizetéseit bármikor lemondhatja. Ebben az esetben az előfizetés a periódus végén nem kerül meghosszabbításra, és a lejárat pillanatában a Kereskedő rendszere automatikusan törli a későbbi terheléshez szükséges egyedi azonosítókat. A vásárló az adott periódus lejáratáig bármikor újra aktiválhatja az előfizetését külön vásárlás indítása nélkül. 

8.5 A Vásárló kérheti rendelésének azonnali (nem a periódus végi) törlését az info@bitron.hu e-mail címen, melyet a Kereskedő kérdés nélkül köteles elvégezni 1 munkanapon belül. 

9. Szerződés megszűnése

9.1 A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik. 

9.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

10. Vis maior

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb. 

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

10.3  A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre. 

11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

11.2  Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani. 

11.3  Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.